AWT FOCUS

Taro Shinoda

1964–2022

Katsura 04

NO. 082

1
3
  • Photo by Keizo Kioku

Taro Shinoda
Katsura 04
2020
Oil on canvas
120 × 95 × 8 cm

 

Courtesy
Misa Shin Gallery
81-(3)-6450-2334
info@misashin.com

Katsura 07

NO. 083

1
3
  • Photo by Keizo Kioku

Taro Shinoda
Katsura 07
2020
Oil on canvas
120 × 95 × 8 cm

 

Courtesy
Misa Shin Gallery
81-(3)-6450-2334
info@misashin.com

Katsura 24

NO. 084

1
3
  • Photo by Keizo Kioku

Taro Shinoda
Katsura 24
2021
Oil on canvas
120 × 95 × 8 cm

 

Courtesy
Misa Shin Gallery
81-(3)-6450-2334
info@misashin.com

ARTISTS